0
Chính phủ số / 27-12-2022

Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Kiến trúc Chính phủ điện tử (CPĐT) Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phiên bản 2.0 có vai trò quan trọng trong việc phát triển CPĐT của ngành.

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam vừa ban hành Quyết định số 2358 phê duyệt Kiến trúc CPĐT ngành BHXH Việt Nam phiên bản 2.0.

Kiến trúc CPĐT ngành BHXH Việt Nam phiên bản 2.0 được xây dựng nhằm thiết lập cơ sở, định hướng cho quá trình xây dựng CPĐT tại BHXH Việt Nam và làm cơ sở tham chiếu cho Kiến trúc công nghệ thông tin (CNTT) của BHXH các địa phương; Góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước của ngành, tăng cường công khai, minh bạch thông tin, cung cấp dịch vụ công tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, xây dựng CPĐT của ngành, hướng tới BHXH số, Chính phủ số và nền kinh tế số.

Kiến trúc CPĐT ngành BHXH Việt Nam phiên bản 2.0 sẽ giúp định hình mô hình kết nối, liên thông, tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu, tái cấu trúc cơ sở hạ tầng thông tin; Nâng cao tính linh hoạt khi xây dựng các thành phần, hệ thống thông tin theo điều kiện thực tế; Làm cơ sở xác định các thành phần, hệ thống CNTT cần xây dựng và lộ trình, trách nhiệm triển khai CPĐT tại BHXH Việt Nam…

Được biết, Kiến trúc CPĐT của BHXH Việt Nam phiên bản 1.0 được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban hành từ ngày 28/10/2018, trên cơ sở Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 1.0 được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành ngày 21/4/2015.

Đến ngày 31/12/2019, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã ký Quyết định số 2323 ban hành Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0, nhằm đáp ứng yêu cầu xu thế phát triển CPĐT hướng tới chính phủ số và cập nhật các xu hướng phát triển công nghệ (Big Data, IoT, AI, Cloud Computing, Blockchain…), làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương xây dựng, phát triển Kiến trúc CPĐT/chính quyền điện tử phiên bản 2.0.

Nhằm kịp thời đáp ứng với thực tiễn phát triển CPĐT Việt Nam và tuân thủ các quy định mới của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các định hướng, mục tiêu, chương trình hành động, các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành BHXH Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, BHXH Việt Nam đã xây dựng Kiến trúc CPĐT ngành BHXH Việt Nam phiên bản 2.0 trên cơ sở cập nhật, bổ sung, phát triển từ phiên bản 1.0.

Những nội dung cập nhật, bổ sung chính so với Phiên bản 1.0 gồm: Định hướng chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành, các mục tiêu/định hướng phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2020-2025;  Kiến trúc thành phần bảo đảm phù hợp với Khung kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0 trên cơ sở các mô hình tham chiếu được quy định trong Khung Kiến trúc CPĐT Việt Nam phiên bản 2.0; Cơ chế chính sách, các tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng CNTT; Danh sách các nhiệm vụ và lộ trình triển khai Kiến trúc CPĐT ngành BHXH Việt Nam.

Theo lãnh đạo BHXH Việt Nam, Kiến trúc CPĐT ngành BHXH phiên bản 2.0 có vai trò quan trọng trong việc phát triển CPĐT của ngành. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục tiến trình chuyển đổi sang Chính phủ số và kiện toàn hệ thống CPĐT hiện có, ứng dụng CNTT rộng rãi và hiệu quả trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà ước làm cơ sở để phục vụ cải cách hành chính, triển khai ứng dụng CNTT kết hợp với hệ thống quản lý chất lượng ISO điện tử, nâng cao năng suất lao động, góp phần hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành, đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin.


dev

CÁC BÀI VIẾT ĐƯỢC GỢI Ý CHO BẠN

Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp khuôn mẫu
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số ngành sản xuất
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số ngành sản xuất công nghiệp
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA: LỢI ÍCH VÀ TIỀM NĂNG
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Thí điểm xã chuyển đổi số ở Cao Bằng
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số để hình thành nông dân thông minh
Xem bài viết