Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia

STT Tài liệu Đường dẫn
1 Chuyên đề Nhận thức chung chuyển đổi số Xem
2 Chuyên đề Chính phủ số Xem
3 Chuyên đề Kinh tế số Xem
4 Chuyên đề Xã hội số Xem
5 Chuyên đề Xây dựng kế hoạch CĐS xã Xem
6 Chuyên đề Triển khai mạng lưới CĐS xã Xem