0
Chính phủ số / 27-12-2022

NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ

Chính quyền số là xu thế tất yếu, lời giải cho phát triển, và phải bắt đầu từ chuyển đổi nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mỗi người dân. Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nêu rõ quan điểm “xây dựng Chính quyền số trước hết là thay đổi về nhận thức”; “nhận thức đóng vai trò quyết định và người dân là trung tâm của chuyển đổi số, hướng đến xây dựng Chính quyền số”. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu rõ về chính quyền số. Vì thế, nhiệm vụ đầu tiên để thực hiện xây dựng Chính quyền số cũng là nhiệm vụ chuyển đổi về nhận thức

dev

CÁC BÀI VIẾT ĐƯỢC GỢI Ý CHO BẠN

Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số trong ngành công nghiệp khuôn mẫu
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
NHẬN THỨC ĐÚNG VỀ CHÍNH QUYỀN SỐ
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số ngành sản xuất
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số ngành sản xuất công nghiệp
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Phê duyệt Kiến trúc Chính phủ điện tử phiên bản 2.0 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA: LỢI ÍCH VÀ TIỀM NĂNG
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Thí điểm xã chuyển đổi số ở Cao Bằng
Xem bài viết
Card image cap
27-12-2022
Chuyển đổi số để hình thành nông dân thông minh
Xem bài viết